Regulamin ośrodka

  Regulamin pobytu w Kompleksie Agroturystycznym “Olszynka”

                                    

     Bardzo chcemy aby Państwa pobyt był wyjątkowym wydarzeniem połączonym z wypoczynkiem ,dobrą zabawą oraz aktywnością na świeżym powietrzu.

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo oraz komfort wypoczynku ,prosimy o zapoznanie się i stosowanie się do zasad opisanych w poniższym  regulaminie. Proszę pamiętać ,iż rezerwacja pobytu na Naszym Ośrodku i wejście na teren ośrodka Olszynka oznacza znajomość i akceptację regulaminu

Dane firmy: “OLSZYNKA” Adrian Wądołowski i Dawid Górski Spółka Cywilna z siedzibą   w Olszynach przy ulicy Wiśniowej 39,  18-420 Piątnica
 NIP : 7182151569 Numer kontaktowy : 608416417
1.OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

Prosimy stosować się do znaków oraz zaleceń obsługi . Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych .W szczególności zabrania                             się wzniecania ognia ( za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych ).Na terenie Olszynki obowiązuje zakaz palenia papierosów poza miejscami do tego przeznaczonymi. Ze względu na naszych małych gości bardzo prosimy o rygorystyczne przestrzeganie tego zakazu.

Na terenie Kompleksu Olszynka zabrania się :

– posiadania przy sobie broni lub niebezpiecznych przedmiotów

– hałasowania i głośnego puszczania muzyki po godz.22.00

-niszczenia urządzeń oraz pozostałej przestrzeni Kompleksu Olszynka

-zaśmiecania oraz zanieczyszczania terenu Kompleks Olszynka

-korzystania z atrakcji i urządzeń znajdujących się na terenie Kompleksu Olszynka niezgodnie z regulaminem bądź ich przeznaczeniem oraz bez obecności Instruktora

 

Prosimy o nieużywanie na terenie Kompleksu Olszynka wyrazów nieprzyzwoitych oraz zaniechanie wszelkich zachowań obraźliwych i niebezpiecznych.

Psy należy wyprowadzać na smyczy oraz kagańcu.

Ze względu na higienę nakazuje się opiekunowi psa sprzątanie odchodów swojego zwierzęcia na terenie Kompleksu Olszynka.

 

2.KORZYSTANIE Z ATRAKCJI I INFRASTRUKTURY

Wstęp na teren Kompleksu Olszynka jest możliwy po dokonaniu  wcześniejszej  telefonicznej rezerwacji pobytu  608416417 zgodnie z obowiązującym cennikiem .

Niektóre atrakcje oraz urządzenia na terenie Kompleksu Olszynka mają szczegółowy regulamin korzystania .Przed korzystaniem z danej atrakcji bądź z urządzenia ,należy zapoznać się z jego regulaminem szczegółowym. Wszelkie niejasności należy wyjaśnić z pracownikami obsługi Kompleksu Olszynka .Zapisy w regulaminach bądź ich brak – nie zwalniają od postępowania w ramach zasad tzw. zdrowego rozsądku.

Osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków jak również osoby nie przestrzegające zaleceń obsługi Kompleksu Olszynka ,bądź osoby nie przestrzegające regulaminu Kompleksu ,mogą zostać z terenu Kompleksu Olszynka wyproszone bez prawa żądania zwrotu ceny pobytu.

W przypadku występowania silnego wiatru ,burzy i innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych mając na względzie bezpieczeństwo gości zastrzegamy sobie prawo do okresowego wyłączenia  wybranych atrakcji lub urządzeń. W przypadku awarii jakieś atrakcji spowodowanego siłą wyższą np .zanikiem napięcia ,burzą ,silnym wiatrem oraz zwgl. Na prace konserwacyjno-naprawcze roszczenia o zwrot lub częściowy zwrot  za wstęp nie przysługują.

Ognisko można palić tylko w miejscach do tego wyznaczonych po uprzednim uzgodnieniu    z osobą upoważnioną

3.OBOWIĄZEK NADZORU

 

Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z atrakcji(prowadzone przez instruktora) Ośrodka Olszynka  wyłącznie pod opieką rodziców ,bądź opiekunów prawnych

 

.Wszystkim rodzicom i opiekunom zwracamy uwagę na staranne wypełnianie swych obowiązków nadzoru ,ponieważ nie możemy ich z tego obowiązku zwolnić.

 

Każdy uczestnik poniżej 18 roku życia., musi znajdować się pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego , który ponosi pełną odpowiedzialność za niego i za przestrzeganie przez niego  niniejszego regulaminu oraz regulaminów wybranych zajęć.

 

5.PRZEPISY WEWNĘTRZNE

Kompleks Olszynka jest uprawniony bez obowiązku wypłacenia odszkodowania do usunięcia z e swojego terenu osób , które postępują wbrew przepisom i zarządzeniom .W przypadku gdy uczestnik (wycieczki jednodniowej, biwaku, urodzin itp.) poprzez swoje zachowanie stwarza niebezpieczeństwo dla siebie  i innych instruktor ma prawo odsunąć go od wszystkich zajęć.Kto przeszkadza innym gościom, używa infrastruktury i urządzeń Kompleksu  wbrew instrukcjom i przepisom oraz nie podporządkowuje  się zaleceniom personelu ,może zostać wyproszony z terenu Kompleksu Olszynka. Roszczenia o zwrot choćby cząstkowej ceny zostaną oddalone .Opiekun grupy/klient indywidualny odbiera przed zameldowaniem, stan pokoi sypialnych, a po zakończeniu pobytu, zdaje stan pokoi sypialnych osobie upoważnionej. (zameldowanie i wymeldowanie odbywa się  wg. cennika atrakcji)

 

4.OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Odpowiadamy wyłącznie za szkody spowodowane błędami i ewidentnymi zaniedbaniami naszych pracowników .Nie  odpowiadamy za wniesione na teren Ośrodka  przedmioty .Olszynka nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokojach na terenie ośrodka.  Nie odpowiadamy za auta zaparkowane na terenie ośrodka Olszynka. Nie odpowiadamy również za zdarzenia będące skutkiem działań sprzecznych z zasadami tzw. zdrowego rozsądku( wspinanie się na ścianki ,drzewa ,park linowy  inne atrakcje bez odpowiednich zabezpieczeń i nadzoru instruktora),chodzenie blisko wody i wpadnięcie do niej. Korzystanie z atrakcji na terenie ośrodka mogą odbywać się tylko pod opieką instruktora ,animatora .Wszelkie  reklamacje oraz skargi winny zostać przekazane właścicielom firmy:’’ Olszynka ’’w formie pisemnej na adres : ’’Olszynka’’ 18-421 Piątnica                              ul. Wiśniowa 39 Olszyny . Reklamacje rozpatrywane będą w termonie 30 dni od daty jej złożenia.

 

6.ZGŁOSZENIE SZKODY

Wszelkie urządzenia  i atrakcje na terenie Kompleksu Olszynka są regularnie konserwowane i monitorowane przez naszych pracowników podczas prowadzenia zajęć .Jeśli jednak  na miejscu zdarzy się wypadek lub wystąpią szkody bez Państwa winy ,wtedy należy je zgłosić telefonicznie  do biura 608 416 417  przed opuszczeniem Ośrodka Olszynka a następnie w formie pisemnej   na adres Kompleks Olszynka 18-421 Piątnica ul. Wiśniowa 39  Adrian Wądołowski i Dawid Górski

 

8.FILMOWANIE I FOTOGRAFOWANIE

Na terenie Kompleksu Olszynka może być prowadzone filmowanie i fotografowanie na potrzeby promocji ośrodka  Olszynka .Prosimy o poinformowanie  zarządcy pod numerem telefonu 608416417 ,jeśli nie życzą sobie Państwo być fotografowani i upublicznieni .Jeśli takich zastrzeżeń Państwo nie podnieśli wtedy zakładamy że czynności te można prowadzić nieodpłatnie i bez konieczności wypłacania honorariów. Zgoda udzielona zostaje właścicielom  Ośrodka  Olszynka na czas nieokreślony bez ograniczeń terytorialnych .